head-bansandon
วันที่ 9 พฤษภาคม 2024 12:13 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านสันดอน
โรงเรียนบ้านสันดอน
df

รักษาการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันดอน

โรงเรียนบ้านสันดอน

โรงเรียนบ้านสันดอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2520 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยความร่วมมือของชาวบ้านนำโดย นายบิน  ตาละคำ เป็นผู้นำ รวมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งโรงเรียนบ้านสันดอนนั้น มีเนื้อที่จำนวน 14 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา

โรงเรียนบ้านสันดอน นั้น เปิดทำการเรียนการสอน ครั้งแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดราชบุรี ได้สนับสนุนสังกะสีมุงหลังคา
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2520 ได้มีพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนโดยนายเอกศักดิ์  วัฒนาสินธุ์ นายอำเภอจอมบึงในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี
ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมโดยเทพื้นคอนกรีต จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดราชบุรี สนับสนุนปูน หิน ทราย

ปีพุทธศักราช 2521 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดราชบุรี สนับสนุนกระเบื้อง บานประตู หน้าต่าง คิดเป็นเงินรวม 28,000 บาท โดยทุกฝ่ายช่วยกันปรับปรุงต่อเติม ประชาชนร่วมบริจาคเพิ่มอีก 22,000 บาท รวมเป็นค่าก่อสร้าง 50,000 บาท หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดราชบุรี สร้างถังเก็บน้ำฝนราคา 3,500 บาท ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สร้างบ้านพักครูเป็นเงิน 76,000 บาท
พุทธศักราช 2525 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102 ขนาด 4 ห้องเรียนราคา 677,500 บาท

ปีพุทธศักราช 2526 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างส้วมแบบ สปช.601 จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ที่นั่ง ราคา 43,800 บาท ในปีนี้ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการศึกษาร่วมมือกับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน ได้ติดต่อขยายที่ดินให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และได้จัดเป็นที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว
ปีพุทธศักราช 2528 ได้สร้างถังซีเมนต์ แบบ ฝ.30 พิเศษ ราคา 35,000 บาท
ปีพุทธศักราช 2530 ติดตั้งกระแสไฟฟ้าภายนอกอาคารเป็นเงิน 26,538 บาท และติดตั้งกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร 17,100 บาท
ปีพุทธศักราช 2531 ติดตั้งประปา 8,300 บาท รื้อย้ายบ้านพักครู 50,000 บาท
ปีพุทธศักราช 2532 ติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านพักครู 4,500 บาท และติดตั้งไฟฟ้าภายนอกบ้านพักครู เป็นเงิน 725 บาท
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2534 นายถนอมชัย  ดาราศีรศักดิ์  ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน   นายบุญมา  ชมชื่น
ปีพุทธศักราช 2539 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างโรงอาหารเป็นเงิน 82,000 บาท
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 นางกฤติยา  พลอยเรียง ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายถนอมชัย  ดาราศีรศักดิ์
ปีพุทธศักราช 2540 – 2542 ปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ สร้างต่อเติมติดตั้งประปาโรงเรียน เป็นเงิน 20,000 บาท สร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.30 พิเศษ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 80,100 บาท

โรงเรียนบ้านสันดอน

โรงเรียนบ้านสันดอน

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 นายสุวัฒน์  แก้ววันนา ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทน  นางกฤติยา  พลอยเรียง
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 นายพีระ  แดงประดับ ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทน นายสุวัฒน์  แก้ววันนา
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2544 นายมนัส  เปล่งวิทยา ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทน นายพีระ  แดงประดับ
ปีงบประมาณ 2545 ได้รับงบซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก เป็นเงิน 73,200 บาท และอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 เป็นเงิน 51,900 บาท
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2546 บริษัท เยเนอรัล อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอร์เรชั่น คอมปานี อิงค์ (GE ประเทศไทย) มอบอาคารอเนกประสงค์ ห้องน้ำครู ห้องพยาบาล สนามเด็กเล่น ทุนอาหารกลางวัน และทุนการศึกษา รวมเป็นเงิน 450,000 บาท
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 นายไพรัช  หงส์เทียบ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แทน นายมนัส  เปล่งวิทยา
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553 นายวงษ์สัน  คูหามณีโชติ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แทน นายไพรัช  หงส์เทียบ
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  ได้รับบริจาคงบประมาณปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ จากว่าที่ร้อยตรี ธีรศานต์  ศิริชยาพร และ นางทองทิพย์ ศิริชยาพร  เป็นเงิน  14,000 บาท
วันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 ได้รับการบริจาคงบประมาณปรับปรุงห้องสมุดจาก ว่าที่ร้อยตรี ธีรศานต์  ศิริชยาพร และ นางทองทิพย์ ศิริชยาพร  เป็นเงิน  43,000 บาท
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ รายการซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การ เป็นเงิน 89,000 บาท
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้รับบริจาคงบประมาณก่อสร้างอาคารพยาบาล เป็นเงิน  150,000 บาท โดยคุณธนายุส  โฆสิตสกุล บริษัทโตโยต้าเจริญค้าราชบุรี (1961) จำกัด

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านสันดอน

โรงเรียนบ้านสันดอนมุ่งมั่นสร้างโอกาสและประสบการณ์ที่ดีแก่นักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขด้วยความร่วมมือของชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเรียนรู้เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1.เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงาม ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
2.เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้สามารถสร้างสรรค์ สร้างอาชีพ สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
4.เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ
เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเองตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม
3.โรงเรียนมีระบบการบริหารที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งวิชาการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.มีวินัยและความรับชอบ
2.มีความอดทน อดกลั้น หนักเอาเบาสู้
3.มีความซื่อสัตย์
4.มีความเสียสละ
5.มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4