head-bansandon
วันที่ 24 เมษายน 2024 12:51 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านสันดอน
โรงเรียนบ้านสันดอน
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางกระ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวนมากของโรงเรียนดังนี้

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3 1 4 1
อบ.2
3 1 4 1
อบ.3
3 2 5 1
รวม อบ.
9 4 13 3
ป.1
1 3 4 1
ป.2
4 1 5 1
ป.3
1 1 2 1
ป.4
4 1 5 1
ป.5
4 5 9 1
ป.6
3 2 5 1
รวมประถม
17 13 30 6
รวมทั้งหมด
26 17 43 9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4