head-bansandon
วันที่ 24 เมษายน 2024 12:05 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านสันดอน
โรงเรียนบ้านสันดอน
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร

นางสาวกนกกร คาบุตร
ครูกลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์ ศิวิลัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวสุภาวิดา จันทรวงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวกุลประภัสสร์ จำเริญวงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวสาธิตา ทัพสุวรรณ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายเทวินทร์ สีสด
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4